Aus Kanner gi Leit. An aus Wëllefcher ginn AvEx. Bei eis sinn d‘ Scouten am Alter vu 14 bis 25. Mir man, wéi d‘ Wëllefcher och, ongeféier 6 Weekender am Joer an ee Summercamp. De Summercamp ma mer am Zelt, mat hëlzene Scoutskonstruktiounen.